LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I bod 11 (§ 171h a § 171 zd)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam zvážiť, aby sa medzi kritériá, ktorých splnením sa podmieňuje prijatie návrhu na vyhlásenie konkurzu ustanovila aj podmienka, podľa  ktorej musí dlžník mať zavedený bankový účet. Odporúčam  preto zvážiť §171h ods. 1 doplnením nového pododseku, vyjadrujúceho túto zásadu/podmienku, a súčasne zapracovať  recipročne do textu návrhu zákona  v tretej hlave – splátkový kalendár.

Odôvodnenie: Proces oddlženia v konkurzom alebo splátkovým  kalendárom má pomôcť (re)integrácii osôb vo finančnej tiesni do oficiálnej ekonomiky. Táto reintegrácia nie je možná bez bankového účtu. Je preto odôvodnenou skutočnosťou, aj vzhľadom na navrhovaný inštitút opatrovníka v oddlžení, aby jednou z podmienok úspešnej realizácie oboch inštitútov oddlženia bolo vykonávania finančného hospodárenia prostredníctvom bankového účtu.