LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I bod 11 (§ 171v)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 171v alebo v § 171o žiadam zapracovať zásadu, podľa ktorej „súčasťou konkurznej podstaty, alebo predmetom dražby nemôže byť obydlie, hnuteľná vec, ktorá nie je stavbou podľa osobitého predpisu, ktoré slúži  na zabezpečenie bývania dlžníka a členov jeho spoločnej domácnosti,  ak dlžník nemá zabezpečenú inú možnosť bývania, ak hodnote predĺženia nepresahuje sumu 10.000 eur“. Obydlie, ktoré nie je stavbou, je negatívne vymedzené v § 43 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
Odôvodnenie: Pripomienku predkladám z rovnakých dôvodov ako pripomienku k navrhovanému zneniu § 171u návrhu.