LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I bod 11 (§ 171u)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 171u sa a konci pripájajú vety. „Nehnuteľnosť, najmä pozemok, bytový dom, byt, nedokončená, neskolaudovaná stavba alebo stavba v predčasnom užívaní,  ktorá slúži, alebo má slúžiť na zabezpečenie bývania dlžníka a členov jeho spoločnej domácnosti, ,  ak dlžník nemá zabezpečenú inú možnosť bývania nemožno dražiť, ako hodnota predĺženia nepresahuje sumu 10.000 eur.  Ak dlžník je vlastníkom viacerých nehnuteľností, dražbe nepodlieha nehnuteľnosť v ktorej býva v čase podania návrhu na konkurz.“. Navrhované doplnenie je možné prípadne systematicky upraviť aj v novo navrhovanom § 171o.
Odôvodnenie:  Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s už uvedeným medzinárodným právnym rámcom EU a RE, uvedeným v predchádzajúcich pripomienkach, osobitne s ohľadom na všeobecný komentár  mimoriadneho spravodajcu OSN (CESCR ) č.  4 (1991) o právo na primerané bývanie (E/1992/23, príloha III), prijaté 12. decembra 1991, a všeobecný komentár č. 7 Právo na primerané bývanie (Art.11.1): nútené vysťahovanie : . 20.05.1997.