LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I bod 11 (§ 171h ods. 1)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v znení  §171h upraviť možnosť odpustenia preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v previazanosti na osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, alternatívne osoby v hmotnej núdzi, alternatívne zapracovať úpravu do návrhu zákona ako aj v osobitnom článku napríklad do zákona č. 417/2013 Z. z.  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spočívajúcu v inštitúte úhrady uvedenej odmeny na báze konštrukcie § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. Takéto odpustenie preddavku rovnako je možné odvíjať od podmienok zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s čl. 12 ods. 1, 2 a čl. 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.