LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: k čl. I bod 11 (§ 171b ods. 4)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 171b ods. 4 odporúčam za slová „základné vzdelanie“ vložiť čiarku a za ňou slová „je zo sociálne znevýhodneného prostredia“.
Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám  v súlade s predchádzajúcou pripomienkou k čl. I bod. 11 a v súlade s uvedeným právnym rámcom upravujúcom integráciu Rómov. Poukazujem aj na základnú pracovnú  definíciu medzinárodného práva – organizácie OSN - špeciálneho spravodajcu subkomisie OSN na ochranu ľudských práv, Marca Bossuyta,  podľa ktorej dočasné vyrovnávacie opatrenia predstavujú „koherentný balík opatrení dočasného charakteru, ktorý je špecificky zameraný na nápravu pozície príslušníkov cieľovej skupiny v jednom alebo viacerých aspektoch ich sociálneho života s cieľom dosiahnuť rovnosť v praxi. Vzhľadom k tejto skutočnosti nejde o prípad pozitívnej diskriminácie. Navrhované opatrenie jednoznačne zlepšuje prístup členov znevýhodnených skupín do existujúcich sociálnych a ekonomických štruktúr. Súčasne s nálezom PL. ÚS 8/04 poukazujem na nasledujúce vety:
- Pozitívne opatrenia sú zamerané na vyrovnanie príležitostí pre všetkých ľudí. Tieto opatrenia favorizujú tradične diskriminované kategórie ľudí, dovoľujúc im zúčastniť sa súťaže pri využívaní príležitostí, vychádzajúc z rovnakej základne, avšak bez nároku na úspech. Tieto opatrenia obsahujú množstvo techník, ako sú špeciálne školenia, vzdelávacie aktivity, prerozdelenie zdrojov z jednej skupiny do druhej skupiny a ďalšie. Cieľom týchto techník je zabezpečiť spravodlivý priebeh pri využívaní príležitostí a tento cieľ nadväzuje na cieľ materiálnej rovnosti, ktorá vyžaduje, aby nerovnaké situácie neboli riešené rovnako ako tie, ktoré sú štandardnými situáciami.
- Cieľom takýchto opatrení môže byť len odstránenie dôsledkov predchádzajúcej diskriminácie a nerovnakých príležitostí pri dosahovaní rovnakého výsledku. Z toho vyplýva, že osobitné vyrovnávacie opatrenia treba chápať ako zvýhodnenie skupiny osôb s osobitným zreteľom na ich predošlé znevýhodnenie, ktoré im bránilo v rovnom prístupe k príležitostiam v praxi. Takéto opatrenia súčasne dopĺňajú účinky zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré by pri handicapovaných skupinách osôb samo osebe nestačilo na zabezpečenie rovného prístupu k príležitostiam, ktorý však nemôže znamenať aj rovnosť výsledkov takého prístupu.