LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: Čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam preskúmať možnosť zapracovať do návrhu zákona inštitút „opatrovníka v oddlžení“ spolupracujúceho so správcom a dlžníkom, minimálne v prípade dlžníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorého funkciou by bola  podpora dlžníka pre obnovu a rozvoj jeho schopnosti  viesť samostatný život a podpora jeho začlenenia do spoločnosti, a zabezpečenie úspešného procesu  oddlženia, ako aj odstránenie rizika recidívy platobnej neschopnosti v budúcnosti.  V tejto súvislosti odporúčam aj preskúmať možnosť novelizácie zákona č. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a upraviť spôsob jeho ustanovenia s cieľom definovania rámca úloh opatrovníka v oddlžení na báze inštitútu sociálnej služby, zabezpečovanej na príslušnej odbornej úrovni. Súčasne odporúčam preskúmať možnosť úpravy časovej pôsobnosť činnosti opatrovníka v oddlžení, vzhľadom na regulačný priestor oboch všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby tento opatrovník v oddlžení túto „službu“ vykonával až do doby vzniku odôvodneného predpokladu úspešného začlenenia oddlženého do spoločnosti, dosiahnutia takého stupňa finančnej gramotnosti a zodpovednosti, z ktorého by bolo zrejme, že opätovne nenastane následok platobnej neschopnosti. Súčasťou preskúmania právnej úpravy by teda malo byť aj preskúmanie možnosti právnej reglementácie úpravy dotovania príslušných  konzultačných a kontrolných právomoci  opatrovníka v oddlžení pri právnych úkonoch oddlženého tak, aby  tento inštitút vytváral účinný nástroj prevencie pred recidívou opätovného následku predlženia, s cieľom dosiahnutia harmonickej a ústavne konformnej právnej ochrany všetkých účastníkov budúcich právnych vzťahov tak, aby vzhľadom na obmedzujúcu podmienku novo navrhovaného § 166 ods. 2 návrhu zákona, takáto skutočnosť počas uvedenej lehoty, brániacej novej ochrane, vôbec nenastala. V uvedenej súvislosti súčasne odporúčam v novo navrhovanom § 166 ods. 2 sprísnenie podmienky domáhania sa opakovaného oddlženia v náväznosti na neplnenie odporúčaní opatrovníka v oddlžení, napríklad predĺžením lehoty z 10 rokov na 15 rokov. Z uvedeného dôvodu by navrhovaná úprava, v čl. I ako aj v osobitnom článku novelizujúcom zákon č. 448/2008 Z. z. mala obsahovať aj úpravu vzájomných práv a povinnosti medzi dlžníkom a opatrovníkom, vrátane oprávnenia opatrovníka ukladať dlžníkovi/oddlženému odporúčania, pokyny, alebo aj aprobačné právo k  právnym úkonom ohrozujúcich solventnosť oddlženého.
Odôvodnenie:  Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s príslušnými nelegislatívnymi právnymi aktmi EÚ na úseku integrácie Rómov – predovšetkým vzhľadom na odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch, COM(2013) 460 final (Ú. v. EU C 378, 24. 12. 2013), a rovnako aj v súlade s príslušnými odporúčaniami RE, a výkladovým stanoviskám OSN k dočasným vyrovnávacím opatreniam. Uvedený návrh predkladám v súlade s rámcom § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, v súlade s rámcom nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 8/04 uverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 220, pod č. 539/2005). Uvedený návrh je právne koeexistentný s odporúčaniami medzinárodných organizácií udelených Slovenskej republike v rámci implementácie medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov.