LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171zg ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 171zg odsek 4 novely navrhujeme nahradiť slovné spojenie „nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky“ slovným spojením „nesmie byť nižšie ako 50 % z nezabezpečenej pohľadávky“.

Dôvod:

Máme za to, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov by malo vždy dosahovať minimálne 50 %.