LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 171zf ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 171zf odsek 1 novely navrhujeme poslednú vetu: „Trovy exekúcie platí oprávnený.“ nahradiť vetou: „Trovy exekúcie platí povinný.“ 

Dôvody:

Máme za to, že veriteľ ako osoba, ktorej nárok nebol dobrovoľne uspokojený, a ktorá preto musela využiť výkon rozhodnutia, a navyše, ktorej pohľadávka nebude vzhľadom na poskytnutie ochrany pred veriteľmi v plnej výške uspokojená, by ďalej nemala byť sankcionovaná povinnosťou nahradiť trovy exekúcie. Je zrejmé, že dlžník zapríčinil zastavenie exekúcie, a preto by mal byť práve on povinný platiť trovy exekúcie. Navrhujeme preto, aby bol v súvislosti so zastavením exekučného konania zaviazaný na úhradu trov konania povinný a nie oprávnený. Tieto trovy by uspokojil tak ako ostatné pohľadávky, t.j. v určenej výške.