LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171zc
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 171zc novely navrhujeme nahradiť ustanovením:

„Ak dlžník počas konkurzného konania zomrie, súd konanie zastaví. Konkurzná podstata sa stáva predmetom dedenia.“

Dôvody:

V súvislosti so smrťou dlžníka považujeme za vhodnejšie konanie ukončiť a postupovať podľa mimosporového poriadku tak, že konkurzná podstata sa stane predmetom dedenia. V prípade (čo bude pravdepodobne vždy), že bude dedičstvo predĺžené, bude prenechané na úhradu pohľadávok veriteľov.