LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171x ods. 1 a 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenia § 171x odsek 1 a 2 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami:

„(1) Blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka, má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe alebo v ponukovom konaní alebo ponúknutá veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby alebo ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom. 

(2) Blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka, má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom.“

Dôvody:

Považujeme za nevhodné uvádzať v ustanovení aj osobu dlžníka. Dlžník ako kľúčový subjekt vedeného konkurzného konania vzhľadom na vedený konkurz nemá (nemal by mať a nemôže mať) majetok ktorým by bol schopný realizovať toto vykúpenie. Ustanovenie akoby predpokladá, že dlžník bude mať časť majetku mimo konkurzného konania a konkurznej podstaty, ktorý môže uplatniť, ak má dôjsť k speňaženiu určitého majetku, ktorý si dlžník nepraje speňažiť. Navrhujeme preto ponechať v ustanovení ako osoby oprávnené vykúpenie realizovať len blízke osoby so súhlasom dlžníka alebo obec.