LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171 u ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 171u odsek 4 novely navrhujeme doplniť vetu: „Ustanovenie § 171v odsek 2 sa nepoužije.“ 

Dôvod:

Uvedené ustanovenie umožňuje pri predaji časti nehnuteľností uplatniť rovnaký princíp ako pri speňažovaní hnuteľného majetku. S uvedeným možno súhlasiť, avšak zákon by mal vylúčiť uplatnenie ustanovenia § 171v odsek 2, na základe ktorého ak nedôjde k speňaženiu majetku na tretí krát, prestane tento majetok podliehať konkurzu. Máme za to, že pri nehnuteľnostiach (aj keď sa jedná len o podiely), sa treba o speňaženie pokúšať aj naďalej, prípadne aj za uplatnenia iných postupov predaja majetku.