LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171r ods. 8
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 171r odsek 8 novely navrhujeme nahradiť ustanovením:

„(8) Ak správca požiada zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, ale svoju pohľadávku do konkurzu neprihlásil, o oznámenie výšky zabezpečenej pohľadávky, zabezpečený veriteľ je povinný poskytnúť správcovi túto informáciu do 30 dní od jeho žiadosti. Následne správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z  údajov oznámených zabezpečeným veriteľom a zabezpečený veriteľ za správnosť týchto údajov zodpovedá.“

Dôvody:

Z ustanovenia vyplýva povinnosť zabezpečeného veriteľa oznámiť do 45 dní od vyhlásenia konkurzu správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, aj keď sa neprihlásil. Za správnosť týchto údajov zodpovedá veriteľ. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že možno predpokladať, že nie každý veriteľ bude mať vedomosť o vedenom konkurznom konaní. Preto nie je vhodné ukladať týmto veriteľom povinnosť, aby z ich z vlastnej iniciatívy uvedené informácie správcovi poskytli. Sme názoru, že o uvedenú informáciu by mal veriteľa požiadať priamo správca a následne by mu v stanovenej lehote veriteľ túto informáciu poskytol.