LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171r ods. 7
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 171r odsek 7 novely navrhujeme nahradiť ustanovením:

„(7) Ak blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej podstaty, sa posúdi  podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady blízkej osoby dlžníka alebo obce. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Následne správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ. Voči nadobúdateľovi sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by sa mohol domáhať voči dlžníkovi.“

Dôvody:

Prvá veta uvedeného ustanovenia predpokladá možnosť, že dlžník vykúpi resp. poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, v dôsledku čoho zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. V tejto súvislosti sa zdá nevhodné uvádzať v ustanovení aj osobu dlžníka. Dlžník ako kľúčový subjekt vedeného konkurzného konania vzhľadom na vedený konkurz nemá (nemal by mať a nemôže mať) majetok ktorým by bol schopný realizovať toto vykúpenie. Ustanovenie akoby predpokladá, že dlžník bude mať časť majetku mimo konkurzného konania a konkurznej podstaty, ktorý môže uplatniť, ak má dôjsť k speňaženiu určitého majetku, ktorý si dlžník nepraje speňažiť. Navrhujeme preto ponechať v ustanovení ako osoby oprávnené vykúpenie realizovať len blízke osoby so súhlasom dlžníka alebo obec.