LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171q ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 171q odsek 2 novely navrhujeme vypustiť. Doterajší odsek 3 navrhujeme označiť ako odsek 2.

Dôvod:

Čo sa týka vylúčenia vecí v konkurzu, považujeme toto ustanovenie za nevhodné. Pasivita veriteľov v danej veci môže spôsobiť neželané zníženie majetku v konkurznej podstate. Máme za to, že vec možno z konkurzného konania vylúčiť na základe podanej excindačnej žaloby obdobne, ako je tomu v exekučnom konaní. Žalobu by iniciovala osoba tvrdiaca, že vec do konkurznej podstaty nepatrí. Informáciu o prebiehajúcom excindačnom konaní by správca zverejnil v obchodnom vestníku.