LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171n ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 171n odsek 2 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: 

„(2) Ak dražbu navrhol záložný veriteľ, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní dražby. Prevyšujúci výťažok odovzdá záložný veriteľ správcovi do konkurznej podstaty.“

Dôvody:

Máme za to, že v prípade už pripravenej dražby, by bolo jej ukončenie z titulu vyhlásenia konkurzu nehospodárne. Nie je dôvod, prečo veriteľa nenechať toto záložné právo realizovať, pokiaľ  správcovi odovzdá výťažok prevyšujúci jeho pohľadávku.