LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171m ods. 2 až 5
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenia § 171m odseky 2 až 5 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami:

"(2) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu preruší exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá správcovi.
 
(3) Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.

(4) Ak sa konkurz zastaví alebo zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, súd bez zbytočného odkladu pokračuje v exekučnom konaní; prípadné exekučné záložné právo zaniknuté v dôsledku vyhlásenia konkurzu sa obnovuje.

(5) Ak dôjde k skončeniu konkurzného konania po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo správca zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konania prerušené podľa odseku 2 sa zastavujú.“

Dôvody:

Predchádzajúci bod možno aplikovať aj na exekučné konania upravené v § 171m, ktoré by taktiež mohli byť počas konkurzu len prerušené a následne, až po úspešnom ukončení konkurzného konania, zastavené. Ak by konkurzné konanie malo byť v danom prípade ukončené inak (napr. pre nedostatok predpokladov vedenia konkurzného konania) bude sa v exekúcii pokračovať.