LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171l ods. 1 - 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenia § 171l odseky 1 až 3 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami:

„(1) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu preruší konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 169). Ak sa konkurz zastaví alebo zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, súd bez zbytočného odkladu pokračuje v konaní.

(2) Ak dôjde k skončeniu konkurzného konania po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo správca zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konania prerušené podľa odseku 1 sa zastavujú.“

Doterajší odsek 4 § 171l novely navrhujeme označiť ako odsek 3.

Dôvody:

Podľa ustanovenia § 171l odsek 1 dôjde vyhlásením konkurzu k zastaveniu súdnych konaní vedených proti dlžníkovi. Podľa ustanovenia § 171l odsek 3, ak dôjde k zrušeniu konkurzu z dôvodu, že neboli splnené predpoklady na jeho vedenie, na zastavenie súdneho konania sa neprihliada. Zákon tu nedefinuje, aký by mal byť postup veriteľa ako účastníka zastaveného súdneho konania v prípade zrušenia konkurzu pre nedostatok predpokladov na jeho vedenie. Vzhľadom na tieto nevyriešené skutočnosti sa javí vhodnejšie pri vyhlásení konkurzu súdne konanie len prerušiť. Ak potom dôjde k ukončeniu konkurzného konania na základe rozvrhu výťažku, došlo by k finálnemu zastaveniu prerušeného súdneho konania. Naproti tomu, ak by bolo konkurzné konanie zastavené, lebo neboli splnené predpoklady vedenia konkurzného konania, v prerušenom súdnom konaní by bolo možné pokračovať.