LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171d ods. 1 a ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenia § 171d odsek 1 a odsek 2 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami:

„(1) Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii poskytnutých od dlžníka, veriteľov, prípadne iných osôb. Majetkové pomery dlžníka správca preskúmava aj nad rámec informácií poskytnutých od veriteľa, a to s odbornou starostlivosťou.

(2) Šetrenia podľa odseku 1 sa robia na náklady dlžníka a budú uspokojené ako pohľadávky proti podstate.“

Dôvody:

Považujeme však za nevyhnuté, aby majetkové pomery dlžníka správca preskúmal a prešetril aj nad rámec informácií poskytnutých od veriteľa, a to s odbornou starostlivosťou. Prioritou by pri zisťovaní majetku mala byť garancia jeho úplného zistenia a identifikácie. Preto nie je správne vykonávať šetrenie len na podnet veriteľa a za predpokladu, že tieto náklady bude znášať sám veriteľ.