LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §171b ods. 5
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 171b odsek 5 novely navrhujeme nahradiť slovné spojenie „iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer“ slovným spojením „aj bez návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer“.

Dôvod:

Sme názoru, že poctivý zámer dlžníka by bolo vhodné preskúmavať zo strany súdu vždy ex offo, nie len špeciálne na návrh veriteľa.