LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 171b ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť § 171b odsek 4 novely a doterajší odsek 5 označiť ako odsek 4.

Dôvody:

Máme za to, že text zákona všeobecne zaväzuje všetky osoby rovnako. Výnimka, kedy sa ustanovenia prísnejšie aplikujú je definovaná v § 171b odsek 3 novely. Vzhľadom na uvedené nemá význam definovať ešte jeden okruh osôb, na ktoré sa ustanovenia budú aplikovať miernejšie. Je potrebné zdôrazniť, že tieto osoby budú zo zákona poučené správcom a možno predpokladať, že aj ich právnym zástupcom. Nie je teda na mieste zbytočne hľadieť na ich povinnosti inak (miernejšie) ako určuje zákon.