LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 171 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 171 odsek 4 novely navrhujeme nahradiť slovné spojenie „súd prihliadne aj bez námietky dlžníka“ slovným spojením „správca prihliadne aj bez námietky dlžníka. Následne správca požiada súd, aby vydal rozhodnutie, že je pohľadávka nevymáhateľná. Voči rozhodnutiu súdu môže dotknutý veriteľ podať odvolanie.“

Dôvody:

Nakoľko správca posudzuje podané prihlášky, javí sa nám ako vhodnejšie, ak by nevymáhateľnosť pohľadávok posudzoval správca.