LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 169 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 169 odsek 1 novely navrhujeme vypustiť pododseky písmena a), c), d) a f) a doterajšie pododseky b) a e) označiť ako pododseky a) a b).

Dôvody:

Nevidíme dôvod, prečo by nemohlo byť nevymáhateľné príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % z istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky.

Čo sa týka nároku zo zmenky, mal by byť vymáhateľný ako každá iná pohľadávka. Správca je predsa oprávnený v pochybnostiach pohľadávku poprieť a následne by mohol byť nárok dôkladne preskúmaný súdom v rámci incidenčného konania. Vzhľadom na prijatie CSP existuje predpoklad, že incidenčné konania budú riešené rýchlejšie ako doposiaľ a nebudú predlžovať vedený konkurz. 

Taktiež by ako každá iná pohľadávka mali byť vymáhateľné aj zmluvné pokuty a iné sankcie. Dôvod pre vylúčenie týchto pohľadávok z uspokojenia nie je uvedený ani v dôvodovej správe k novele.

Pokiaľ ide o trovy účastníkov konania, nakoľko zákon na viacerých miestach ustanovuje obligatórne právne zastúpenie a existuje predpoklad, že účastníci budú využívať služby právnej pomoci, aby sa vyhli vadným podaniam, neexistuje dôvod prečo im náhradu týchto nákladov nepriznať. Je logické, že dlžník v rámci konkurzu tieto náklady musí znášať. Náklady by účastníkom nevznikli, ak by dlžník situáciu neriešil konkurzom.