LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 167 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 167 ods. 1 navrhujeme nahradiť slovné spojenie „ak nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok“ slovným spojením „ak nie je schopný plniť 180 dní po splatnosti aspoň dva peňažné záväzky, ktoré spolu prevyšujú hodnotu 2.000,00 eur“.

Dôvody:

Uvedeným postupom sa eliminuje vyvolanie konkurzu na základe zanedbateľných pohľadávok v dôsledku ktorých sa dlžník dokáže účelovo dostať do konkurzného konania. Predložené znenie umožňuje dlžníkovi účelovo vyvolať konkurz z titulu nízkej pohľadávky a vtiahnuť do konkurzného konania aj „veľkých“ veriteľov, ktorým doposiaľ riadne plnil pohľadávky.