LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ALS SR (Asociácia leasingových spoločností)
Pripomienka k: Čl.I Bod 11 §171zf ods.1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie stanovuje, že po poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie vedené voči dlžníkovi a po určení splátkového kalendára sa exekúcie zastavujú, pričom trovy takto zastavených exekučných konaní má hradiť oprávnený.“
Ustanovenie navrhujeme preformulovať tak, aby trovy exekučných konaní bol v týchto prípadoch povinný hradiť dlžník. Navrhované znenie je v rozpore s dobrými mravmi, keď zaväzuje oprávneného, ktorý nezavinil zastavenie exekúcie ani vznik trov exekúcie a naopak dlžník, ktorý svojim konaním, keď si neplnil svoje povinnosti a záväzky dobrovoľne zavinil jednak vznik trov exekúcie a jednak zavinil aj zastavenie exekúcie v dôsledku toho, že sa dostal do oddlženia nemusí trovy hradiť.