LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ALS SR (Asociácia leasingových spoločností)
Pripomienka k: Čl.I Bod 11 §171s ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
„Správca je povinný upovedomiť len veriteľov FO o vyhlásení konkurzu.“
Opäť ide o ustanovenie, ktoré zvýhodňuje veriteľov FO pred veriteľmi PO. Ustanovenie navrhujeme preformulovať tak, aby boli veritelia zrovnoprávnený bez ohľadu na to či sú PO alebo FO.