LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ALS SR (Asociácia leasingových spoločností)
Pripomienka k: Čl.I Bod 11 §171p ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
„Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek prihlásený veriteľ trvá na spísaní majetku, môže do 60 dní od zverejnenie námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči namietajúcemu veriteľovi žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.“Nakoľko podľa uvedeného znenia ustanovenia „nevylúčenie“ majetku je podmienené iniciatívou veriteľov, ktorí musia jednak pravidelne sledovať súpis majetku zverejňovaný v OV SR a následne namietať vylúčenie majetku zo súpisu, môžu vznikať nedôvodné a teda špekulatívne vylúčenia majetku z konkurznej podstaty. V tomto prípade zákon poskytuje veriteľom veľmi malú právnu ochranu, pričom konkurzné konanie by malo, aj napriek pripravovanej novele, slúžiť predovšetkým pre potreby veriteľov. Ako účelnejšie vidíme, aby aktivita ohľadne vylúčenia majetku zo súpisu bola prenesená na toho, kto požaduje vylúčenie majetku zo súpisu, prípadne umožniť správcovi odmietnuť vylúčenie majetku zo súpisu, ak námietka nebola riadne zdokladovaná, s následným právom osoby, ktorá sa domáha vylúčenia, uplatniť svoje právo na súde.