LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Lorenc, Ivan, Mgr.
Pripomienka k: Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7.2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii podaná za OZ Proti prúdu
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Považujeme za dôležité zdôrazniť, že zo znenia pripravovanej novely zákona o konkurze a reštruktualizácii nie je zrejmé ako sa “oddlženie” skutočne stane prístupným pre širokú skupinu rôznym spôsobom znevýhodnených osôb (napr. aj ľudí bez domova). Napriek tomu  ich oddlženie, by malo pozitívne dôsledky na ich aktivizáciu, spoločenské začlenenie a v konečnom dôsledku aj na úsporu nákladov štátu na  riešenie problematiky bezdomovectva. V návrhu sa uvažuje o paušálnej odmene správcu, viacerými úpravami sa znižujú celkové náklady na konkurz a vytvára sa priestor (uvažuje sa) o poskytovaní pôžičky Centra právnej pomoci. Napriek tomu, nie sú vôbec stanovené podmienky na získanie takejto pôžičky a podmienky jej splácania, nemení sa ani súčasné nastavenie podmienok oprávnenosti poskytnutia bezplatnej právnej pomoci “Centrom” čím môžu byť obmedzené v prístupe k oddlženiu niektoré skupiny osôb, náplň právnej pomoci”Centra” neobsahuje činnosti ktoré budú predchádzať podaniu návrhu na oddlženie a tým pádom nie malé množstvo práce zostane na iných pomáhajúcich profesiách (napr. sociálny pracovníci), ktorých odborné i časové kapacity sú v tejto oblasti poddimenzované.   Za týchto okolností nie je zrejmé nakoľko sa teda oddlženie stane aj reálne dostupné. 

Prístup cieľovej skupiny ľudí bez domova i ďalších znevýhodnených skupín je riešený len implicitne preto je dôležité súčasne novelizovať príslušné ustanovenia zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi “zákon o CPP”.