LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ALS SR (Asociácia leasingových spoločností)
Pripomienka k: Čl.I Bod 11 §171o ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
„Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný speňažením takéhoto majetku.“

Novela zákona nerieši čo s „budúcim“ majetkom, ktorý dlžník nadobudne počas trvania konkurzu. Navrhujeme, aby uvedené bolo explicitne doplnené.