LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ALS SR (Asociácia leasingových spoločností)
Pripomienka k: Čl.I Bod 11 §171i ods.3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
„Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec tvoriacu konkurznú podstatu užívať zvyčajným spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou a zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota zmenšuje. Každý, kto má v užívaní vec tvoriacu konkurznú podstatu,  je povinný umožniť správcovi kedykoľvek  túto vec ohliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako dlžník alebo jeho blízka osoba, môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania veci treťou osobou patria do konkurznej podstaty.“

Okrem možnosti užívania majetku patriaceho do konkurznej podstaty so súhlasom správcu, je účelné doplniť povinnosť dlžníka uchovávať a skladovať hnuteľný majetok patriaci do konkurznej podstaty na vlastné náklady a zodpovednosť bez možnosti jeho užívania a to z dôvodu, že vzhľadom na „nízky rozpočet“ správcu, bude veľmi ťažké až nemožné zabezpečiť a skladovať majetok na náklady konkurzného konania.