LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ALS SR (Asociácia leasingových spoločností)
Pripomienka k: Čl.I Bod 11 §171b ods. 2 písm. b)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
„Ustanovenie definuje pojem  „nepoctivý zámer“ tak, že dlžník má nepoctivý zámer iba ak v zozname veriteľov neuvedie veriteľov, ktorý sú fyzickými osobami.“ 
Navrhujeme predmetné ustanovenie preformulovať tak, aby bol dlžník povinný uviesť v zozname veriteľov aj právnické osoby. Navrhované znenie ustanovenia je v rozpore so zásadou účastníkov konania, keď zvýhodňuje veriteľov fyzické osoby pred právnickými osobami. Zoznam veriteľov v ktorom nebudú uvedený aj veritelia, ktorý sú právnickými osobami má nulovú vypovedaciu hodnotu.