LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171 zi ods. 3)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Druhú vetu navrhujeme upraviť takto:
„Neúčasť na pojednávaní toho, kto podal námietku, nie je dôvodom na odročenie pojednávania, ak sa pojednávania nemôže zúčastniť bez vážnych dôvodov.“.
Odôvodnenie: 
Na strane veriteľa môžu existovať vážne dôvody, pre ktoré sa na konkrétnom pojednávaní nebude môcť zúčastniť. Tieto skutočnosti však súdu musí  včas oznámiť. Ak by súd neprihliadol na dôvodnú neúčasť, odňal by veriteľovi možnosť konať pred súdom.