LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171zh ods. 2)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V tretej vete navrhujeme vypustiť slová „Ak je to vhodné“.
Odôvodnenie:
Pre náležité posúdenie splátkového kalendára je nevyhnutné si zabezpečiť k námietkam, ktoré uplatnil veriteľ k splátkovému kalendáru aj názor dlžníka. Uvedené platí aj s poukazom na ochranu spotrebiteľa. Navrhujeme, aby predmetné ustanovenie návrhu zákona bolo upravené tak, aby správca vždy zabezpečil vyjadrenie dlžníka k návrhu splátkového kalendára a toto vyjadrenie obligátne aj so svojím vyjadrením posielal súdu spolu s návrhom na splátkový kalendár.