LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171zg ods. 5)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V odseku 5 navrhujeme vypustiť prvú vetu.
Odôvodnenie:
Z návrhu zákona vyplýva povinnosť, ktorú nie je možné reálne verifikovať. Ak je podaný návrh na určenie splátkového kalendára, potom nie je možné zistiť, aké uspokojenie nezabezpečených veriteľov sa dosiahne konkurzom, keďže konkurz neprebehol. Ako bude určované, aké uspokojenie by bolo dosiahnuteľné v konkurze, kto to určí, správca alebo súd? Predpokladáme, že v praxi by určenie toho, či uspokojenie veriteľov dosahuje aspoň toľko, čo v konkurze mohlo byť predmetom niekoľkoročného súdneho konania, čím by mohli vznikať nielen prieťahy v konaní, ale odďaľovalo by sa aj uspokojenie veriteľov.