LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171zg ods. 4)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Podľa druhej vety odseku 4 uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky. Zo znenia nie je zrejmé, či celkové uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov nesmie byť nižšie ako 30 % alebo či sa tento limit vzťahuje na každú pohľadávku jednotlivo.