LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 .§ 171ze ods. 1 písm. e).
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Znenie písmena e) navrhujeme upraviť takto: 
„e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi a splnením splátkového kalendára podľa § 171zg ods. 4 uplynulo aspoň päť rokov,“.
Odôvodnenie: 
Uvedené ustanovenie zabráni, aby sa dlžník pred uplynutím päťročnej lehoty, kedy je povinný uspokojiť zabezpečeného veriteľa v  zákonom stanovenej minimálnej hranici, znovu dožadoval ochrany.