LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171zd ods. 2)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Domnievame sa, že pri rozhodovaní súdu o prípustnosti návrhu na určenie splátkového kalendára môže existovať určité riziko, že požiadavky ochrany spotrebiteľa nebudú naplnené. Platí, že splátkový kalendár musí odsúhlasiť súd, avšak nie je zrejmé, v ktorej fáze konania o inštitúte splátkového kalendára a či vôbec bude mať súd možnosť plniť si povinnosti týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. V tejto súvislosti upozorňujeme, že na rozdiel od konkurzu nie je pri splátkovom kalendári upravená podmienka prebiehajúcej exekúcie.