LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171za ods. 3)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie by malo platiť za predpokladu, že všetci veritelia by boli  podľa rozvrhu uspokojení. V prípade, že tomu tak nie je, správca by mal najskôr upraviť rozvrh a sumu pripadajúcu veriteľovi, ktorého pobyt, resp. číslo účtu nie je známe, pomerne rozdeliť plnenia medzi zostávajúcich prihlásených veriteľov. 
Odôvodnenie:
Účelom rozvrhu je predsa v čo v najširšej miere uspokojiť veriteľov a nie bez ďalšieho vytvárať zdroj príjmu štátu.