LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171u)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na naše všeobecné pripomienky navrhujeme, aby ustanovenie § 171u  bolo doplnené o ustanovenie, na základe ktorého dlžník môže v stave tiesne žiadať o odklad speňaženia nehnuteľnosti slúžiacej jemu a členom jeho rodiny na bývanie na nevyhnutne potrebný čas. 
Súčasne navrhujeme zaviesť po vzore Spojených štátov amerických ochranu nehnuteľnosti slúžiacej dlžníkovi a členom jeho rodiny na bývanie pred speňažením. V tejto súvislosti navrhujeme, aby dlžník mohol až do začatia speňažovania požiadať o vylúčenie nehnuteľnosti slúžiacej jemu a členom jeho rodiny na bývanie zo speňažovania, ak hodnota prihlásených nezabezpečených pohľadávok nedosahuje aspoň 2/3 ceny nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom.