LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171s ods. 5)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na naše všeobecné pripomienky k návrhu zákona navrhujeme, aby bolo doplnené ustanovenie, na základe ktorého by dlžník mohol popierať prihlásené pohľadávky veriteľov u správcu. Navrhujeme tiež, aby správca mal povinnosť preskúmať prihlásené pohľadávky veriteľov nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke a v prípade, ak zistí, že pohľadávka veriteľa je sporná alebo založená na existencii neprijateľnej zmluvnej podmienky zo spotrebiteľskej zmluvy, bol povinný ju aj bez návrhu veriteľa alebo dlžníka poprieť. Takýto postup zabezpečí povinnú ochranu spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami podľa práva Európskej únie (pozri pripomienky k § 169 ods. 1).