LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171p ods. 1)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby ustanovenie § 171p ods. 1 bolo doplnené o ustanovenie, že správca v súpise  vždy obligátne uvedie, ktorá z nehnuteľností je hlavným obydlím dlžníka. 
Správca, ako aj príslušný konkurzný súd by si od začiatku konkurzného konania mali byť vedomí tej skutočnosti, že speňaženie nehnuteľnosti, ktorá je obydlím povinného, je potrebné vykonať s ohľadom na rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd a najmä so zvýšenou opatrnosťou pri jeho realizácii. V prípade obydlia totiž musia existovať osobitné záruky a ich neposkytnutie môže byť problematické práve z hľadiska základných práv garantovaných Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä článkom 8 (pozri napríklad Rousk proti Švédsku, rozsudok ESĽP z 25. júla 2013, Zehentner proti  Rakúsku, rozsudok ESĽP zo 16. júla 2007).