LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 171h ods. 1)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Z návrhu zákona nevyplýva, v akom štádiu sa musí nachádzať exekučné konanie. Navrhujeme, aby v zákone bolo určené, že ide o štádium po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie (viď pripomienku k § 166 ods. 3). 
Taktiež nie je z návrhu zrejmé, aký je v písmene d) rozdiel  medzi exekúciou a výkonom rozhodnutia. Uvedené akcentujeme s poukazom na § 166 ods. 3, kde je oprávnenie podať návrh na konkurz limitované len exekúciou. V súvislosti s pripomienkami uvedenými k § 167 ods. 2 navrhujeme, aby do ustanovenia § 171h ods. 1 a 2 bol zavedený obligátny prieskum platobnej neschopnosti dlžníka zo strany súdu.