LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 .§ 171b ods. 2 písm. g) a h).
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť písmená g) a h).
Odôvodnenie:
Citované právne situácie ohľadom nepoctivého zámeru sú riešené normami trestného práva. Ide o subjektívnu stránku dlžníka, ktorú treba skúmať komplexne. V tejto súvislosti považujeme potrebné poukázať na to, že táto konštrukcia vychádza z neurčitých, a preto aj objektívne neoveriteľných domnienok, ktoré nie sú viazané na zavinenie dlžníka a ako také nevychádzajú z psychického vzťahu dlžníka k jeho správaniu. Vzhľadom na právnu nejednoznačnosť máme zato, že existuje reálna možnosť zneužitia týchto ustanovení. 
Navyše z dôvodu neúmernej zadlženosti obyvateľstva v dôsledku fungovania nebankových subjektov  a právnych následkov spojených s ich činnosťou, najmä neschopnosťou zadlžených subjektov splácať príslušenstvá pohľadávok, ktorých výška presahuje dobré mravy, sú dlžníci často nútení brať nové úvery na krytie príslušenstva starých úverov. 
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme z ustanovenia § 171b ods. 2  vypustiť písmená g) a h), nakoľko by tieto mohli viesť k zrušeniu oddlženia po speňažení majetku dlžníkov v konkurze a k vzniku ich opätovnej zadlženosti.