LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 .§ 171b ods. 2 písm. b).
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V návrhu zákona je potrebné špecifikovať pojem „drobný veriteľ“ pre potreby aplikácie odsekov 3 a 4. Nie je dôvodné odlišne posudzovať poctivý zámer u rôznych kategórií dlžníkov. Ústava Slovenskej republiky zaručuje rovnosť občanov pred zákonom a táto má mať dôraz aj vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.