LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bodu 11 (§ 166 ods. 3)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Z návrhu zákona nevyplýva, v akom štádiu sa musí nachádzať exekučné konanie. Navrhujeme, aby v zákone bolo určené, že ide o štádium po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie. 

Odôvodnenie:
Ak exekučný súd už vydal poverenie na vykonanie exekúcie, a teda preskúmal exekučný titul, tým náležite posúdil, či nemôže ísť napr. o plnenie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi, alebo či nevyplýva z neprijateľných zmluvných podmienok.