LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: súvisiace so zákonom o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (zák. č. 327.2005 Z.z.)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Súčasnú právnu úpravu podmienok, za ktorých je možné poskytnúť právnu pomoc oprávnenej osobe bez jej finančnej účasti, považujeme za nedostatočnú, a to z toho dôvodu, že stanovený 1,4 až 1,6 násobok životného minima vylučuje z poskytovania právnej pomoci bez finančnej účasti osoby poberajúce minimálnu mzdu, ktoré ale napriek tomu, že ich príjem presahuje 1,6 násobok životného minima, nemajú prostriedky na zaplatenie právnej pomoci.

Navrhujeme najmä:

- príkladom stanoviť ďalšie okolnosti ako napr. strata bývania/ohrozenie bývania, nepriaznivá sociálna situácia, ktoré by CPP malo brať do úvahy pri posudzovaní žiadosti fyzickej osoby.
- upraviť podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti a stanoviť minimálne dvojnásobok životného minima ako hornú hranicu príjmu, aj s ohľadom, že jeho výška mierne presahuje výšku minimálnej mzdy, tzn. takto stanovené kritérium má prevenčný charakter pre osoby, ktoré sú v pracovnom procese, ich príjmy im neumožňujú si zabezpečiť advokáta, ale sociálna situácia si to vyžaduje
- zvážiť, či by právna pomoc nemohla zahŕňať aj pomoc pri preskúmavaní dlžníkovej finančnej situácie, a to najmä pre  prípad, ak sa dlžník nebude kvalifikovať na podanie návrhu na konkurz alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. To že CPP bude kontaktným miestom, kam sa budú ľudia s nízkym (alebo žiadnym) príjmom, v zložitej sociálnej a finančnej situácii obracať, by sa mohlo využiť práve pri práci s týmito ľuďmi pri zvyšovaní ich finančnej gramotnosti a inklúzie. Pomoc by mohla zahŕňať aj mediáciu s veriteľmi. Cieľom tejto pomoci je dosiahnuť, aby dlžník, ktorý má problémy so splácaním dlhov a má nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, mal možnosť získať právnu službu, ktorej cieľom by bolo zanalyzovať dlžníkove dlhy najmä po právnej stránke. Následne by takýto právny zástupca mohol vyjednať nové splátkové kalendáre s veriteľmi, či upozorniť dlžníka na to, že nie je dôvod hradiť napr. premlčané dlhy. Takáto právna služba by slúžila na prevenciu, t.j. dlžník by sa mohol dohodnúť s veriteľmi a jeho situácia by nemusela skončiť tak, že jediné riešenie pre dlžníka by bol už len konkurz.
- upraviť prísne nastavené podmienky ohľadom súčinnosti oprávnenej osoby, ktoré by mohli viesť k predčasnej strate nároku na poskytnutie právnej pomoci.
- stanoviť miestnu príslušnosť “CPP” tak, aby sa sprístupnila právna pomoc v mieste , kde sa ľudia skutočne zdržiavajú
- explicitne zahrnúť poskytovateľov sociálnych služieb medzi spolupracujúce subjekty “CPP”