LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 171zj ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zjednotiť splatnosť splátok bez ohľadu na to, akú sumu dosahuje celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa.
Odôvodnenie: Predkladateľ zákona ani v dôvodovej správe nevysvetlil, z akého dôvodu má byť výška sumy celkového plnenia pre veriteľa rozhodujúca pre určenie splatnosti splátok podľa splátkového kalendára. Ustanovenie zavádza odlišné a nevyvážené postavenie veriteľov, a to bez bližšieho zdôvodnenia, a bez oprávneného dôvodu.