LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K čl. I § 171f
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Podľa navrhovaného § 171f si má dlžník povinne vybrať, či bude zastúpený advokátom alebo Centrom právnej pomoci (ak nemá sám vysokoškolské právnické vzdelanie  druhého stupňa). V záujme väčšieho výberu navrhujeme po vzore § 91 Civilného sporového poriadku, aby mohla byť zástupcom aj osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, čo môže viesť k zníženiu nákladov pre samotného dlžníka, ktorý má beztak nedostatok finančných prostriedkov. Zároveň sa neobávame, že by osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním druhého stupňa nemala a priori toto zastupovanie zvládnuť, nakoľko samotný Civilný sporový poriadok jej umožňuje zastupovanie v takých právnych veciach, ako sú spory  z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti.