LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: § 171zf ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie:

Dlžník má právo žiadať odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom o 12 mesiacov (z o dobrovoľných dražbách).

Odôvodnenie:
Keďže táto novela neposkytuje ochranu obydlia, považujeme za potrebné aspoň predĺžiť moratórium na predaj nehnuteľnosti veriteľom na reálnejšiu lehotu, v ktorej si dlžník bude môcť nájsť náhradné bývanie. Obdobie 12 mesiacov je reálnejším odrazom možností dlžníkov a pomáhajúcich profesií realizovať stabilizáciu životnej situácie tak, aby neprišlo k neželanému dôsledku bezdomovectva.