LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: § 171r ods. 7
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie:

Ak dlžník, jeho blízka osoba so súhlasom správcu, alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom správcu, poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej podstaty, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady dlžníka alebo jeho blízkej osoby alebo obce. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu poskytla blízka osoba dlžníka alebo obec, správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na blízku osobu, alebo obec. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie blízka osoba alebo obec. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu poskytla blízka osoba dlžníka alebo obec, správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ. Voči nadobúdateľovi sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by sa mohol domáhať voči dlžníkovi.

Odôvodnenie:

Požiadavku súhlasu správcu navrhujeme z dôvodu zamedzenia zneužívania tejto možnosti osobami, ktoré by mohli skupovať nehnuteľnosti svojich blízkych osôb za účelom ich ďalšieho prenájmu týmto blízkym osobám za „úžernícke“ nájomné resp. poplatky za služby spojené s nájmom