LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: § 171 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nepriamo novelizovať 580/2004, kde by sa uviedlo, že ustanovenie § 9 ods. 2 neplatí pre toho dlžníka, ktorý podal návrh na konkurz, návrh na oddlženie, alebo na dlžníka, o ktorom súd rozhodol o oddlžení.

Ak zamýšľaným cieľom novely o konkurze a reštruktualizácii bolo okrem iného zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, tento dôsledok pôvodne navrhované ustanovenie nemá, nakoľko zdravotné poisťovne nie sú orgánom verejnej moci. 
Možným riešením, by bola zmena príslušných ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti, tak aby jej poskytovanie nebolo viazané na existenciu/neexistenciu dlhu. Takéto riešenie je však väčším zásahom do súčasnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyžaduje si komplexnejšie posúdenie dôsledkov i akceptáciu viacerých dotknutých subjektov.